Monday, September 21, 2015

Hannah + Tate...

These two got married over the weekend so I can finally share some of these mountain bridals!!
Albion Basin seems to be the hot spot this year for photos and I can see why. It's STUNNING.

hannah and tate-2

hannah and tate-20
hannah and tate-22
hannah and tate-33  hannah and tate-30
hannah and tate-21

hannah and tate-34

hannah and tate-42

hannah and tate-39

hannah and tate-48
hannah and tate-50

hannah and tate-56

hannah and tate-57
hannah and tate-67
hannah and tate-90

hannah and tate-68  hannah and tate-73
hannah and tate-29
vnËÚÄôÅ#t-¤0ÂýûPÔÈ_7#æ'Þ¶5´p=´}Gv¢¹²"äî#¨¨Ø±ÞZÂòï-±[)£1\·ktQå·éµMA|µ¸·´¾FxCÑ÷¦iµÈfºï[;Uÿ¸EÇJÉ4÷ÿů"d{É)9\qViûâW.°Â$bàl¹º7"Í>öîáæHîaÜv©$¸L4ûMhÕ°9äæ©xØ-ÿÔùÎ¥R)lq2'aÖØ\¨<hi$%ãͨ¼8Úr¥Dèµ/¦ÏW½,äY¤uØNOj² å%·<'±ªµUÜiȧáÙdCõæI.DrD"Ó.ÑÜÈ~ð¡,Vq%
hannah and tate-80
hannah and tate-81
hannah and tate-83
hannah and tate-97
hannah and tate-87  hannah and tate-89
hannah and tate-100
   


Pin It!

No comments:

Post a Comment